Základní škola speciální Neratov

foto

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, vycházejícího z RVP ZŠS (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální), schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Naším cílem je propojit výuku ve škole s přírodou, realizovanou častými pobyty venku, mimo školní lavice. Součástí školního vzdělávacího programu je také environmentální výchova, zaměřená na třídění odpadů, šetření energiemi a pozitivní vztah k přírodě a její ochraně. Do výuky jsou zahrnuty i výlety a exkurze (zoologická zahrada, výlety do přírody, výstavy, divadla, apod.), logopedie, canisterapie, hipoterapie. V současné době se snažíme o zajištění fyzioterapie. Škola sama se svými žáky připravuje vystoupení a besídky pro rodiče a širokou veřejnost. Ve školním roce budeme organizovat kurzy plavání pro naše žáky. Veškeré aktivity mimoškolní činnosti probíhají po domluvě s rodiči a jsme velmi rádi za jakoukoli jejich iniciativu, nápady, názory, případně účast na pořádaných akcích. Součástí školy je také odpolední školní družina a jídelna pro výdej obědů. Žákům je k dispozici školní zahrada a také bezbariérová cvičná kuchyňka a keramická dílna v prostorách chráněných dílen sdružení Neratov " Na Kopečku".

Proč jsme školu založili?

Škola pro děti s postižením souzní se záměry sdružení Neratov - obnovovat vysídlenou ves a poutní místo smíření a pomáhat zde lidem handicapovaným či jinak znevýhodněným. Již řadu let se Neratov věnuje práci s dospělými lidmi s postižením. Velká část české společnosti stále nahlíží na handicapované s nedůvěrou anebo s přehnaným soucitem. Proto se snaží lidi s postižením do společnosti integrovat skrze práci i volnočasové aktivity, jak jen je to v našich podmínkách možné. Společně věříme, že výchova dětí s postižením v přátelském a rodinném prostředí, úzká spolupráce s rodiči a příklad dospělých lidí s postižením, kteří v Neratově žijí a pracují, budou pro děti dobrým vzorem a inspirací pro jejich růst a sebevědomý rozvoj. Jaká má naše škola být? Chceme školu malou, rodinnou a přátelskou. V Neratově vyrostlo několik dětí s postižením, a tak víme, že úzká spolupráce s rodiči a rodinou dítěte je velmi důležitá. Proto se snažíme o individuální přístup ke každému dítěti a jeho potřebám, a rodiče žáků mohou sami zasahovat do chodu školy. Zajímá nás, co si rodiče pro své děti přejí, a snažíme se jim to ve škole poskytnout. Důraz klademe na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na vyvážení výuky, odpočinku a her. Důležitou součástí je pobyt v přírodě, ale nezapomínáme ani na kulturu, exkurze a výlety. Školu vede kvalifikovaný tým učitelů a asistentů. Jakou budoucnost žákům nabízíme? Naše škola má tak jako každá základní škola speciální deset ročníků. Časem chceme ke škole přidat i návaznou praktickou školu, ve které by si žáci osvojili základní pracovní návyky a postupy a po ukončení školy by pak mohli být zaměstnáni v chráněných dílnách (kde nyní pracuje přes 55 lidí s postižením z celého regionu). Žáci by tak po ukončení školní docházky nemuseli nikam odcházet a pokračovali by ve svém rozvoji v prostředí, které budou důvěrně znát. Jakou budoucnost má naše škola? Samozřejmě jsme školu neotevřeli jen na jeden nebo dva roky a nad jejím chodem chceme mít spolu s rodiči plnou kontrolu. Proto je naše škola řádně registrovaná, a ačkoli je soukromá, dostává na svou činnost dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od Královéhradeckého kraje. Tyto instituce ale do chodu školy nijak nezasahují - o obsazení školské rady, ředitele a učitelů rozhoduje sdružení Neratov a rodiče žáků. Již druhým školním rokem sídlíme v nové budově. Za školou stojí i sdružení s více než dvacetiletou historií, řadou úspěchů a více než 150 zaměstnanci. V současné době máme čtyři třídy po pěti žácích. Maximální kapacita je 24 žáků.